Høyre og heroin

Mon tro om noen lurer på hva Høyre mener om heroin. At det er delte meninger er ingen hemmelighet, men landsmøtet landet til slutt på følgende formuleringer: (fra stortingsvalgprogrammet):

Rusavhengige er blitt systematisk diskriminert i helsetjenesten, og må prioriteres spesielt. Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling. Det krever en egen opptrappingsplan for behandlingstilbudet, holdningsendringer i helsevesenet og et mangfold av behandlingstilbud. Rusmiddelavhengighet må møtes med både spesialisert tverrfaglig medisinsk behandling og langvarig sosial rehabilitering. Høyre vil gjenoppta samarbeidet med de private institusjonene.

 For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre:
–          styrke det målrettede, forebyggende arbeidet overfor barn og unge.
–          sikre raskere og bedre hjelp for rusavhengige ved å gjennomføre en opptrappingsplan for å styrke  tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern.
–          styrke tilbudet om støttetiltak til rusavhengiges pårørende, særlig for barn og unge.
–          si nei til legalisering av narkotika, herunder utdeling av heroin.
–          styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar legemiddelassistert rehabilitering.
–          avvikle ordningen med sprøyterom.
–          åpne flere mottakssentre for rusmiddelavhengige i de største byene ved behov. 

Reklamer

13 responses to “Høyre og heroin

 1. Trist at Høyre har en så tilbakeskuende holdning til dette samfunnsproblemet. Denne politikken har vært ført i 40 år uten resultater, og vil heller ikke nå gi resultater. Sprøyterom og kontrollert utdeling av heroin til de tyngste brukerne har en veldig positiv effekt både på brukerne og samfunnet, og må komme i tillegg til styrket rehabilitering. Ikke minst fjerner det inntektsgrunnlaget for organisert kriminalitet og behovet for de narkomane til å stadig begå nye vinningsforbrytelser. En rekke forsøk i Sveits og Nederland viser dette. Her er det på høy tid at poltikerne legger moralismen bak seg og viser evne til å finne virkelige løsninger. Det er ganske utrolig at 40 resultatløse år ikke gir større evne til nytenking…

 2. Avvikle ordningen med sprøyterom!? Nei til utdeling av heroin!? Dette vil direkte føre til:

  – At rusmisbrukere i større grad deler sprøyter.
  – At alle større byer blir som Høyrebyen Bergen, hvor vi IKKE har sprøyterom og sprøyter- og spisser ligger GATELANGS hvor barn, dyr osv kan få tak i de! (i løpet av 1 år i Bergen har jeg kunnet telle 30-40 sprøyter m/spisser som ligger på fortau ol. Hvor mange som kastes i søppelbøtter, hvor søppeltømmere/butikkansatte kan stikkes, er uvisst). Rusmisbruk vil foreligge, sprøyterom eller ikke.
  – Smuglere og bakmenn fortsetter å tjene milliarder av kroner på andre menneskers ulykke.
  – At de narkomane kommer til å bruke alle pengene sine på å få tak i heroin på gata. Pengene, som de heller kunne bruke på mat, får de ved å tigge, bedrive kriminalitet, etc.
  – Uren heroin med mange farlige stoffer fortsetter å florere for at bakmenn skal få mest mulig fortjeneste (så lenge en ikke tar overdose, skader faktisk ikke heroin kroppen. Livsstilen rusmisbrukere i dag lever derimot, er meget skadelig).

  I løpet av det ene året jeg har bodd i høyrebyen Bergen har jeg vært vitne til en fullstendig feilslått narkotikapolitikk samt utallige sprøyter!

  Jeg vil anbefale ALLE som har nære relasjoner til en person som har vært- eller er rusmisbruker til å IKKE stemme Høyre. Narkotikapolitikken Norge i dag fører (og som Høyre ønsker å videreføre, men med sterke behandlingstilbud), har vist seg å være fullstendig feilslått. Feks i Zurich har rekrutteringen til stoffer som heroin gått ned med 82(!) prosent etter de begynte utdeling av heroin. De fikk større oversikt, kontroll og ikke minst- narkotikamisbruk ble institusjonert istedenfor «undergrunns og spennende», slik det er i dag, og dermed et «taperdop» som gjorde det mindre attraktivt for «nybegynnere».

  I Norge har vi svært strenge straffer for narkotikaforbrytelser. Hjelper de? Tydeligvis ikke…

 3. Jeg er ikke interessert i hva høyre vill, men hvorfor. Har høyre overhodet noen belegg for at videreføring av dagens politikk som de foreslår virker? Norger er på verdenstoppen i misbruk av heroin og leder i antall overdoser per innbyggere. I Nederland øker gjennomsnittsalderen for heroinister med nesten et år hvert år, rekrutteringen har altså stoppet opp. Sveits deler ut heroin gratis og vinningskriminaliteten har gått ned med 40%. Portugal har legalisert all narkotika med oppløftende resultat. Høyres politikk på dette området fremstår nesten som mer formyndersk enn arbeiderpartiets. Det er likevel et lite fremskritt å anerkjenne rus som en helseutfordring og ikke et juridisk problem. Det forebyggende arbeidet i skoler har så langt bestått av å lære barna hvordan man misbruker rusmidler og svært lite om holdbar rusbruk. Tunge rusmisbrukere er også et estetisk problem i hovedstaden og i byer hvor de deler ut heroin eller lar være å sanksjonere bruken så ser det helt annerledes ut. Kom med noen belegg og ikke virkelighetsfjerne teorier for at deres løsninger virker.

 4. Beskriv opptrappingsplanen og vis til hvorfor den med sikkerhet vil fungere.

  Beskriv hvordanHøyre vil sikre holdningsendringene i helsevesenet, og vis til hvorfor det med sikkerhet vil fungere.

  Beskriv den tverrfaglige medisinske behandlingen. Hvem/hva består den av. Hvordan finasieres den? Vis hvorfor det vil fungere i praksis.

  Beskriv hvordan den langvarige sosiale rehabiliteringen skal forgå. Gå i detalj. Vis til hvorfor den med sikkerhet vil fungere. Ta med finansiering, kompetanseutviklingen, ansvarsplassering, etc.

  Hvilke private institusjoner vil Høyre gjenoppta samarbeidet med? Vis til hvilke resultater disse har oppnådd.

  Beskriv opptrappingsplanen for styrking av rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern i detalj.

  Beskriv tilbudet om støttetiltak til rusavhengiges pårørende.

  begrunn nei til avkriminalisering opp mot alle de positive virkningene Portugal har opplevd etter å ha gjort det.

  Konkretiser hvordan Høyre vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for de som deltar i legemiddelassistert rehabilitering.

  Vis til fakta som viser at sprøyterom har hatt en negativ effekt og beskriv de positive effekten som det med sikkerhet vil gi å stenge dem.

  Beskriv hvordan mottakssentrene for rusmiddelavhengige skal organiseres og vis til hvorfor de med sikkerhet vil gi virke etter hensikten

 5. Alle:
  Jeg begynte å lure på hvor alle liberalistene hadde tatt veien og om ingen lenger hadde meninger om herion. Nå kan jeg puste ut:-)

  Spøk til side: Her var det mange og omfattende spørsmål, ikke lett å besvare kort i en kommentar. jeg undrer meg forøvrig litt det plutselige kravet som stilles til dokumentasjon, i motsetning til veldig mange andre politikkområder hvor standpunktene akspeteres eller ikke med mindre krav til forskningsresultater.

  Debatt om rusmisbruk og bekjempelse går friskt også i Høyre. Standpunktene er derfor både begrunnet prinsipielt og utfra faglige utredninger, blant anent: http://www.sirus.no/internett/narkotika/article/786.html

  Når jeg leser spørsmålene/påstandene i kommentarene over, lurer jeg på i hvilken grad de er tuftet på faglige evaluering….

 6. Høyrebloggen:
  – Det er urimelig å stille krav til dokumentasjon for politikk som vil gripe dypt inn i folks liv
  – Vi har prinsipiell standpunkter, om det fungerer etter hensikten eller er mulig å gjennomføre, er uinteressant
  – Vi bygger politikken på faglige utredninger, selv om det ikke finnes kompetanse innen rusomsorg, den er totalt feilslått på alle områder. Alt som har fungert når det gjelder rusomsorg er avviklet/nektet finansiering, kun overfinansierte palasstiltak som ikke fungerer er igjen. De brukes til egotripper, høye lønninger, seminarer og stadig nye titler som rusmiddelkonsulent og liknende.

  Beklager høyrebloggen, vi vil nøyaktig hva Høyre vil gjøre, hvorfor dere vil gjøre, og ikke minst hvorfor det vil fungere og at det vil være en forbedring.

  Slike standpunkter aksepteres ikke for noen andre politikkområder heller, det bare virker slik fordi det ikke finnes et parti med politikk som vil gi relle og varige forbedringer, i stedet for å opprettholde tjenster og institusjoner som for lengst har sluttet å late som om de er interessert i å levere det tilbudet de er opprettet for og finansiert for.

 7. Jan:
  «Vi har prinsipiell standpunkter, om det fungerer etter hensikten eller er mulig å gjennomføre, er UINTERESSANT».

  eh…

  Altså følelsene lar seg ikke styre av fornuften. Da kan jeg jo dokumentere hva som helst uten at du bryr deg. Du kan starte med å sjekke ut linken jeg la ved overfor:
  http://www.sirus.no/internett/narkotika/article/786.html

 8. Høyrebloggen:
  Følelsene lar seg ikke styre av fornuften.

  Det er helt riktig at følelser styrer vår atferd (tanker og handlinger). Men det er fullt mulig å overstyre systemet, og politikk er nettopp å la fornuften styre følelsene slik at atferden (resultatet) blir hensiktsmessig og fremtidsrettet.

  Dagens rusomsorg styres av folk som lar seg styre av egne følelser, og alle i systemet ivaretar sine egne behov, det er menneskelig, det er en biologisk funksjon, det er dokumentert og skjer i samtlige organisasjoner/institusjoner.

  Politikk handler om å være fristilt fra egeninteresse (følelser) og gjøre vedtak som sørger for at det er i organisasjonens egeninteresse å levere et tilbud som fungerer.
  Det er blant annet det som er tanken bak offentliggjøring av skoleresultater, at skolene/lærerne skal styres av følelsene som oppstår, når det synliggjøres at de gjør en dårlig jobb. Det krever en god del mer, så det vil ikke fungere. Privatskolene er en annet eksempel. Så lenge det ikke spiller noen rolle at de ikke har bedre undervisning, vil det heller ikke gi bedre skoler.

  Så altså, jeg er på utsiden, og selv om jeg sikkert styres av følelser, så er det følelser som oppstår når politikere har meninger og oppfatninger og prinsipielle standpunkt som ikke vil føre til noe som helst. Aller verst er det når det vil føre til lidelser og ødelagte liv for de som rammes.

  Jeg var innom siden høyrebloggen viste til, og den dokumenterte ikke noe som kan forsvare det Høyre vil.

  «Time» hadde nylig en artikkel om at Portugal er det land som har gått lengst i avkriminalisering, og at det har vist seg å fungere over all forventning. Alle sammenlignbare forhold viser også at avkriminalisering er det eneste riktige, i alle sammenhenger og målestokker.

  Å ha et prinsipielt standpunkt om at de som bruker andre rusmiddel enn oss selv, skal få livene sine ødelagt, betyr at prinsippene er ubrukelig og skadelige for livene våre.

  Norge bruker i dag rundt 3 millioner kroner årlig, per person, på å ødelegge livet til de som bruker narkotika. Samtidig bruker vi 3 millioner årlig på å hjelpe de som har mistet kontrollen over alkoholforbruket sitt.

  Alkohol(mis)bruk har store samfunnsmessige skadevirkninger, narkotikabruk nesten ingen, når det ses bort fra det kriminaliseringen forårsaker.

  Poltimestre påstår at 90 prosent av vinningskriminalitet skyldes forbudet mot bruk av narkotika. Utallige familier lever i daglig tortur, vi bruker milliardbeløp i tiltak uten noen synlig virkning, overdosedødsfallene er et resultat av politikk og burde vært behandlet deretter: som drap.

  Så jeg er nok redd for at det er høyrebloggen som ikke vil bry seg, uannsett hva som blir dokumentert.

  Og selvsagt reagerer høyrebloggen på en så kontant tilbakemelding, politikk er å snakke pent og respektere standpunkt og ikke fremme forslag med virkninger….

  Folk er i dag slitne av dagens symbolpolitikk (vi ønsker at skolen skal være.. vi tro på enkeltmennesker..fellesskapsløsninger fremfor resultater…), de lengter etter konkrete tiltak som med sikkerhet vil fungere, og de vil at de skal være fremtidsrettede, rettferdige, uten særfordeler for en eneste person.

  Et parti som vedtar en politikk som vil ordne opp i alt som ikke fungerer, basert på faglig innsikt, og med mot til å legge ned det som ikke fungerer, vil raskt få flertall alene på stortinget.

  Men det krever at det settes prøve på forslagene. Å sette prøve var noe vi gjorde, etter å ha funnet verdien av X i mattetimene, for å finne ut om svaret fungerte i virkeligheten.

  Høyre har blant annet foreslått å teste lærerne hvert 10. år for ny godkjenning om de er skikket til jobben. De skulle også ha en mindre oppfølgningstest hvert 5. år.

  Det finnes ingen som klarer å utdanne lærere i dag (bare sjekk det ut, eller spør Clemet), det finnes heller ingen som har kompetanse for å godkjenne lærere, og om det fantes, ville det kreve ganske mye innsats per lærer.
  Uansett: Hvert år måtte 10 000 lærere godkjennes på nytt, samtidig skulle 20 000 ha en midlertidig testing. Det er ren galskap. For det første ville det være umulig å gjennomføre, for det andre ville det være kostbart, omfattende og bety en masse ekstraarbeid for lærere og skoler uten at det hadde noen som helst virkning. Bare alle de merkelige avgjørelsene lærerne hadde måttet leve med, ville vært tragisk.

  Forslaget ble fremsatt av Høyres fremste skolepolitiske talsmann = Høyre må aldri komme i posisjon når det gjelder skole.

  Samme person har fått et forslag for skolen som er anbefalt og ønsket av rektorer, lærere, forskere, professorer, elever og foreldre. Det er satt prøve på det, og selv om det er enkelt vil det ha øyeblikkelige positive effekter, etter noen få år vil det gi en skole som gir dobbelt så godt utbytte, samtidig som nesten alt som svikter vil bli eliminert av seg selv.

  Forslaget bøter på det som gjør at skolen i dag svikter, nemlig mangelen på undervisningsopplegg. At skolene ikke har egne undervisningsopplegg er i realiteten en storskandale. Det er umulig å undervise uten undervisningsopplegg, og det er umulig å skape et gradvis bedre undervisningstilbud uten undervisningsopplegg. Veldokumentert, enkelt, rimelig, ønsket og med sikker virkning.

  Var det interessant for Høyre? Hva tror høyrebloggen?

  (Andre partier vil få det gjennomført i stor stil og oppnå stor oppslutning og innflytelse til liknende tiltak på andre samfunnsområder.)

 9. Burde ha laft til en ting i forrige kommentar.
  Politikere krangler om skolebøker skal være gratis på videregående, fylkeskommuner kjøper dårlige bøker for å kunne betale ut høyere pensjoner til sine egne.

  Samtidig vet resten av landets befolkning at det koster 10 kroner å trykke en lærebok og at problemstillingen derfor ikke engang eksisterer.

  Det vil si; den eksisterer for poltikere som mener det er viktigere at skolene kjøper lærebøker fra forlag enn å undervise etter egne undervisningsopplegg, slik alle vi andre ville gjort, og slik samtlige elever og foreldre og lærere ønsker at det skal gjøres.

  I så fall ville skolene trykket sine egne bøker, og det koster som sagt 10 kroner å trykke en lærebok.

 10. Jan:
  «Så jeg er nok redd for at det er høyrebloggen som ikke vil bry seg, uannsett hva som blir dokumentert.»
  Dette er lavmål og elendig argumentasjon. Og usant.

  «Og selvsagt reagerer høyrebloggen på en så kontant tilbakemelding, politikk er å snakke pent og respektere standpunkt og ikke fremme forslag med virkninger….»

  Også dette er tøvete måte å argumentere på, og fortjener ikke mer svar.

 11. Høyrebloggen reagerer på en måte som bekrefter nøyaktig det jeg sa, i stedet for å diskutere fakta, mener høyrebloggen det er tøvete at politikere skal ha innsikt i de områder de vil styre.

  Høyrebloggen mener det er lavmål å vise til den narkotikapolitikken som har gitt de faktiske og beste resultatene, og som er presist sammenfallende med det menneskesynet Høyre hevder å bygge sin politikk på.

  Jeg er redd høyrebloggen har gått i den samme fellen som andre partier: Å være for det som burde virke, i stedet for det som faktisk vil virke. Og så bli fornærmet når det blir påpekt.

 12. Jan:
  Du legger ikke frem saklige argumenter. Derimot kommer du med ufine og usanne påstander.

  Du er den som skriver at det er tøvete at politikere skal ha innsikt. jeg skriver at dette (ditt utsagn) er tøvete.

  Med dette har du bidratt til å knuse en viktig debatt.

 13. Hvilken usann påstand har jeg kommet med?
  Når har jeg sagt at det er tøvete at politikere skal ha innsikt?

  Høyrebloggen bekrefter min innsikt i politiske prosesser når det hevdes at debatten blir knust, når den skal handle om det som faktisk gir den beste løsningen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s