Oljevern, Lofoten og miljø

Grunnstøtingen av «Full City» utenfor Telemarkskysten er alvorlig. Råolje lekker, griser til strender og tar knekken på mye dyreliv. Det må vi ta på alvor, og da lurer jeg på hvor lurt det er å sause sammen ting som ikke har noe med hverandre å gjøre (selv om jeg forstår hvorfor noen prøver på å gjøre det). Det som lekker ut er bunkersolje. Kort og godt drivstoff – noe alle båter i nyttetrafikk er fullastet med. Vi har en lang kyst med mye skipsfart – lastet med bunkersolje.

Det vi har avdekket med denne saken er behovet for å bedre beredskapen langs hele kysten, ikke minst langs farledene. De må bli godt merket, og vi må ha beredskap med tanke på at det selv med gode farleder vil kunne bli ulykker og fremtidige lekkasjer fra båter.

Å gjøre dette til en kamp for/i mot utvinning av olje og gass i Lofoten er derfor feil, og bidrar til å undergrave innsatsen for å styrke beredskapen. Det enkle kontrollspørsmålet man kan stille er jo: Dersom vi sier nei til olje- og gassutvinning i Lofoten, trenger vi ikke gjøre noe mer hverken med farledene langs kysten eller beredskapen forøvrig? Jeg tror oppriktig ingen vil være enig i dette, tvert i mot. Uavhengig av hva som skjer i Lofoten, er det f.eks. store muligheter for oljeutvinning i havet utenfor Russland. Også den aktiviteten vil føre til mer båttrafikk langs norskekysten – med behov for gode farleder og beredskap.

Når det kommer til stykke tror jeg de fleste vil innse at de er to forskjellige saker vi snakker om: Olje- og gassutvinning i nord, og grunnstøting i sør. At dette sammen kan bidra til å heve oppmerksomheten om klima og miljø er bra. Miljøsaken fortjener debatt.

Men tilbake til utgangspunktet: I Høyres stortingsvalgprogram står det blant annet:

For å trygge miljøet vil Høyre styrke norsk oljevernberedskap, samt styrke Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet.

For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen. 

Reklamer

11 responses to “Oljevern, Lofoten og miljø

 1. Oljeutslippet fra «Full City» forteller oss kanskje at ingen beredskap vil være god nok for å hindre spredning av oljeutslipp, selv utslipp i små mengder. I Lofoten vil konsekvensen ha større dimensjoner selv om sannsynligheten for utslipp kanskje er lavere.

  Høyre bør sammen med Venstre ta initiativ til å utforme en strategi for utfasing av oljeutvinning og innfasing av nye industrinæringer og energi- og miljønæringer som erstatter oljevirksomheten. Vår generasjon har utnyttet oljen og dette forplikter overfor de neste generasjoner.
  Vi trenger modige politikere til å utforme denne strategien.
  Hvem tar jobben?

 2. Pelle Pellets:
  Jeg er i grunnen enig med deg – å sikre seg 100% prosent mot ulykker er umulig.

  Og ja – innfasing av nye næringer og ikke minst fornybar energi er veien å gå fremover. Dette har vi også ambisjoner om i programmet – der står det blant annet:
  Norge har store ressurser innen fornybar energi, både i form av vannkraft, vindkraft på land og til havs, bølgeenergi, tidevannsenergi og bioenergi. Høyre vil sørge for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg for å bidra til mer effekt og høyere energiproduksjon. Kraftutbygging kan imidlertid komme i konflikt med vernehensyn, og Høyre vil ta hensyn til verdifulle naturområder og truede arter.

  Forøvrig er jo utfordringen ikke bare å få venstre med på slik satsing, men så mange politiske partier som mulig:-)

 3. Formuleringen i avsnittet som begynner med «Norge har store ressurser innen….» er like lite forpliktende og like grått og kjedelig somdet som Saras Telt kameratene formulerte sitt budskap her forleden. Dette vinner dere ikke stemmer på!

  «Høyre vil sørge for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg,….» skriver dere. Flott! Men da må dere også forklare velgerne hvordan dette skal foregå. Den rødgrønne regjeringen har blitt kritisert for sin «grådighetskultur» overfor Statkraft idet Staten har tatt 90% utbytte av noen saftige overskudd de siste årene. Statkraft på sin side har bedt Staten være mindre grådig og nøye seg med et lavere utbytte slik at selskapet kan bruke mere penger på «….. opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg» som Høyre (og alle andre partier i denne valgkampen) mener.

  Kan Høyre nå fortelle velgerne hva en eventuell regjering der Høyre sitter i etter valget vil gjøre med Statkraft sine overskudd? Svarer dere klokt her, kan det hende det vanker noen flere stemmer!

 4. A:
  Høyre har gjort mye allerede:
  Høyre har bevilget til sammen 40 mill kr mer til oljevernberedskap enn regjeringen i de to siste budsjettene, 25 mill i 2008 og 15 mill i 2009.
  I tillegg har vi økt bevilgningene til Redningsselskapet kraftig (29 mill mer enn regjeringen, 9 mill mer enn FrP i 2009).

  Fra budsjettett 2009: Høyre vil ha en sterkere satsing på oljevernberedskap langs kysten og bevilger 15 mill kr ekstra til dette. Kystnaturen er sårbar, og omfattende forurensning kan få langvarige økologiske, trivselsmessige og økonomiske konsekvenser. Det forekommer årlig en rekke sjøfartsulykker langs norskekysten. Høyre anerkjenner den meget samfunnsnyttige rollen som Rednings¬selskapet har ved å bidra til øket sikkerhet for alle som ferdes på sjøen.
  Vi vil derfor øke bevilgningene til Redningsselskapet i forhold til Regjeringens forslag.
  * Mer til oljevernberedskap 15 mill kr
  * Tilskudd Redningsselskapet 29 mill kr
  2008: 25 mill mer til oljevernberedskap langs kysten enn Regjeringen!

  Og vi skal gjøre mer.

 5. kommentaren over er altså fra Høyrebloggen 🙂

 6. Hallo???
  Slik oppramsing er det som får velgere til å gjespe. Nå kan helt sikkert den rødgrønne regjeringen parere, på velkjent politikermaner, budsjetthistorikken.

  Velgere er opptatt av de store linjer. Om det bevilges 29 mil mindre eller mer til Redningsselskapet ved det ene eller det andre alternativet forteller bare velgerne, dog nyttig nok, at Redningsselskapet har tilhengere i begge leire og at bevilgningenes størrelse ender opp med smak og behag etter standard politisk budsjettkamp.

  Nå prøvde jeg å fritte ut Høyres standpunkt til et konkret politisk prinsippielt spørsmål som går på disponering av et statsselskaps overskudd. Høyre må være i stand til, på prinsippielt grunnlag og i dette tilfellet her ved Statkraft, fortelle velgerne hvordan eventuelle økonomiske overskudd fra den daglige drift skal forvaltes. Velgerne har i denne rødgrønne perioden fått sett at regjeringen tar hele overskuddet slik at ingenting blir igjen i bedriften. Nå vet ikke velgerne hvordan Høyre vil disponere dette overskuddet. Kan Høyre svare på det?

 7. A:
  først suterer du over «for lite forpliktende formuleringer». så sutrer du over å få konkrete eksempler på politikken i praksis.

  Deretter skal du ha «prinsipielt» svar på hvordan overskudd fra ett statsselskap skal brukes? Du bør i det minste passe deg for å bli så stor at du «representerer alle velgerne». Det er første gang dette spørsmålet er dukket opp.

  høyres utgangspunkt er forøvrig at staten ikke skal være eier i næringsselskaper.

  Når det gjelder energiforsyningen i dette landet, som muligens er det du er opptatt av så mener Høyre blant annet:

  El-nettet kan gi mer energi uten at det er nødvendig med nye store kraftutbygginger. Høyre vil bedre infrastrukturen for strømforsyning, legge til rette for opprusting, effektivisere for å redusere nett-tap, og gi mindre kraftverk lettere tilgang til el-nettet.

  I tillegg vil Høyre bygge ut hovedlinjenettet for å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør i landet, bl.a. for å legge til rette for økt eksport av ny fornybar energi, samt redusere Statkrafts dominerende posisjon i kraftmarkedet og skape større konkurranse.

 8. Er det en måte å beholde eller skaffe seg nye velgere på ved å anklage de som kommenterer på denne Høyrebloggen for å sutere og/eller sutre (jeg vet ikke hva) og å gjøre seg til talsmann for «alle velgerne»?

  Min interesse ble vakt da Høyrebloggen ga et typisk svada-svar til «Pelle Pellets». Min kritikk gikk på at det svaret dere ga ham kunne samtlige partier som stiller liste til årets Stortingsvalg gitt.

  Jeg tok imidlertid fatt i en av svadabesvergelsene og spurte om en konkret sak angående Statkraft, et statlig eid selskap som har uttrykt hvor lite fornøyd de er over at eierne, Staten, stikker av med hele overskuddet. Et overskudd selskapet har ønsket å benytte til bl.a. økt vedlikehold av sine aktiva. Staten, som for tiden styres av den rødgrønne regjeringen, vil heller at slikt vedlikehold skal komme i form av en eller annen budsjettinnstilling som selvsagt da må konkurrere med en rekke andre gode formål. Spørsmålet da er om Høyre er enig i en slik metode for eierskap av statlige selskaper, altså først drar eieren (Staten) inn alt overskudd, deretter får selskapet delta i den tvilsomme fornøyelse å måtte konkurrere med en rekke andre gode formål for kanskje å kunne drive med litt høyst nødvendig vedlikehold av sine eiendeler. Men siden Høyre nå kvier seg for å fortelle velgerne eller denne potensielle velgeren hva de vil gjøre med Statkraft sine overskudd i fremtiden, så blir det lett å konkludere med at ved Høyre i regjering så får vi «same shit – new wrapping»! M.a.o: Høyre kommer ikke til å gjøre noen endringer i forhold til den rødgrønne regjeringens disposisjoner av Statkraft sine overskudd.

  At Høyre vil «….redusere .Statkrafts dominerende posisjon i kraftmarkedet og skape større konkurranse.», får man da inderlig håpe at dere vil lykkes med en dag, men det er jo ikke det saken handler om! Spørsmålet mitt går simpelt hen på hvordan Staten som eier av et selskap vil oppføre seg overfor selskapets eventuelle overskudd dersom Høyre kommer til makten? I dette tilfellet, konkret hvordan Høyre mener at formuleringen»Høyre vil sørge for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg for å bidra til mer effekt og høyere energiproduksjon.» ? Er det så vanskelig?

 9. A:
  Beklager dersom jeg har fornærmet deg. Men helt oppriktig synes jeg tonen din vært ganske frekk hele tiden, og det stimulerer ikke til god dialog. Jeg skal imidlertid fortsatt ta deg på alvor.

  Høyre mener at der staten er eier skal den være profesjonell. Det som er profesjonelt av en virksomhet er jo at den bruker av sine midler også til å investere og drive vedlikehold. Det du beskriver høres ut som et selskap som selv ikke tar anvar for vedlikehold – det burde de gjøre som en del av sine driftskostnader – og før regnskap gjøres opp med tilhørende overskudd/underskudd. Når det så gjelder disponeringen av overskuddet er jeg enig i at det jo må ses i sammenheng bl.a. med behov for ytterligere intvesteringer ev ekstraordinært vedlikehold .

  Forøvrig skulle det bare mangle at ikke eierne bestemmer hvordan overskuddet skal brukes. Slik er det jo også i privat næringsliv. De siste steden lytter man imidlertid kanskje bedre til daglig ledelse av selskape (konsernsjefen) – og det burde man kanskje i større grad gjøre i andre statlige selskaper også.

 10. Jeg savner svar på siste del av mitt inlegg nest øverst…
  Kan jeg av dette konkludere med at Høyre ikke vil ta jobben eller initiativ til å utforme en strategiplan for planmessig utfasing av oljevirksomheten og innfasing av nye industrinæringer og energi- og miljønæringer?

  Vil Høyre si «ja. takk – begge deler», dvs. både fossil og fornybar satsning og avvente fremtiden til det blir lønnsomhet for våre nye og bærekraftige næringer?

  Jeg eksporterer ny miljøteknologi innen oppvarming med pellets. Det finnes knapt ikke et marked i Norge for mitt selskaps produkter fordi vi ikke har politikere modige nok til å øke avgifter på fyringsolje og strøm.
  Tør Høyre å øke avgiftene selv om man risikerer å tape noen velgere?

  Høyre har mye god politikk men trenger en aktiv og fremtidsrettet miljøpolitikk – noe som skiller seg fra «miljøverstingene» AP og FRP. Jeg tror dette vil gi flere velgere. Hva tror dere?

  Ellers synes jeg dere er flinke til å skape blogg og svare på denne.
  mvh Pelle Pellets.

 11. Pelle Pellets.
  Beklager at svaret på deler av det første spørsmålet ditt glapp. Skal prøve å svare nå.

  Høyre har ikke planer om å fase ut oljevirksomheten, derimot ser vi behov for utnytte de energiressursene Norge har – knyttet til olje og gass. Dette har også å gjøre med verdiskaping og teknologiutvikling.

  Samtidig har Høyre ambisjoner om å satse mer på fornybar energi: mer og renere energi. Det er i dette perspektivet blant annet at Høyre i går lanserte et eget 5 milliarder fond for LoVe, men i enda større grad det er i dette perspektivet Erna tidligere i sommer tok til orde for at stor del av utbytte fra oljefondet de neste 10-15 årene skal brukes til miljøvennlig teknologiutvikling – da snakker vi også fornybar energi. Det beløpet over den lange tidshorisonten er stipulert til 500 mrd kroner.

  Så svaret på spørsmålet ditt blir et «ja-takk begge deler», og har å gjøre med å tenke både kortsiktig (ivareta dagens behov), men ikke minst langsiktig – og da må vi tenke fornybar energi.

  Jeg er enig med deg i at Norge trenger et parti som tenker aktivt om miljøpolitikken – og så mener jeg at Høyre gjør det:-) I programmet vårt har vi innarbeidet miljø på flere politikkområdet og programkomiteen var hele tiden opptatt av at det skulle gå som en «blå tråd» gjennom hele programmet. Forskning er forøvrig også et adelsmerke for Høyre – også med tanke på utvikling av fornybar energi.

  Håper dette var litt mer klargjørende. vi har forøvrig flere og mer konkrete punkter i selve programmet – kan gjerne liste det opp eller sende det til deg på mail.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s