Høyre med ny sjanse- krav til fastlegene

Det har i løpet av helgen vært litt oppmerksomhet om Høyres forslag om «at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av sin fastlege.» Dette er et av flere forslag fra kapitelet i Høyres stortingsvalgprogram som dreier seg om ny sjanse – tiltak for å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet.

I programmet er dette en del av en større helhetlig tenkning, med en rekke andre konkrete forslag. Det kan nok være nyttig å gjengi denne delen av programmet litt nøyere. Tross alt snakker vi om et sted mellom 700.000-800.000 mennesker som i dag er på ulike stønads/trygdeordninger. Mange av dem kan og vil tilbake til arbeidslivet. Utfordringen er å gjøre den veien så lett og kort som mulig.

1            Ny sjanse

Høyres mål er at flest mulig skal kunne leve av eget arbeid og egen inntekt. Det viktigste er å gi mennesker som lever på trygd, en ny sjanse til å komme i arbeid.

 Så mange som én av fire i arbeidsfør alder er i dag mottaker av trygd eller andre sosiale ytelser. Det er i seg selv en alvorlig utfordring; dels fordi svært mange av dem både ønsker og kan arbeide dersom forholdene legges bedre til rette, og dels fordi det å leve på trygd og sosiale ytelser skaper en følelse av å være avhengig av politikeres og byråkraters velvilje. Særlig viktig er det å følge opp unge mennesker som faller utenfor. For å hindre at disse blir varige trygdemottakere, må det settes inn ekstra tiltak for å kvalifisere denne gruppen tilbake til arbeidslivet.

 Høyre mener samfunnet blir sterkere jo flere som henter sin inntekt fra eget arbeid. Vi vil derfor føre en langt mer aktiv politikk for å sikre at arbeids- og velferdsetaten (NAV) lykkes med å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet, tilbake til aktiv yrkesdeltakelse.

 For noen er det imidlertid umulig å komme tilbake i arbeid. Den som kommer i en slik situasjon, skal oppleve å bli møtt med respekt av hjelpeapparatet og å få en trygd som gir verdighet og økonomisk trygghet.

 For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet vil Høyre:

 • omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet.
 • stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp – alle med arbeidsevne skal møtes med krav til aktivitet når de mottar støtte.
 • innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid.
 • gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd. 
 • sikre at NAV-reformen lykkes.
 • at det skal lages individuelle planer for hvordan den enkelte kan hjelpes tilbake til jobb.
 • at unge som oppsøker et sosialkontor, umiddelbart skal møtes med et tilbud om aktivitet etter mønster av ulike ”snu i døra”-prosjekter.
 • at sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere og innen bestemte frister – ledig kapasitet hos private aktører må utnyttes for å få pasientene raskere tilbake i arbeid.
 • styrke ”grønt kort”-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.
 • at universell utforming skal gjelde som hovedløsning i det offentlige rom, for eksempel med hensyn til bygninger og transportsektoren.

 For å redusere sykefraværet vil Høyre:

 • at den sykmeldte om mulig etter tre måneder skal over på aktivt tiltak i form av rehabilitering eller attføring, uten at dette skal føre til redusert sykelønn.
 • at gradert sykmelding skal være den normale formen for sykmelding.
 • ansvarliggjøre legene i sterkere grad i arbeidet med å redusere sykefraværet.
 • ha et friere system for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner.
 • satse på tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne for å sikre at de som står lengst unna arbeidslivet, blir prioritert.
 • gjeninnføre ordningen som gir skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.
 • at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av sin fastlege.
 • at retten til å bli sykmeldt skal følge den helsefaglige vurderingen som ligger til grunn for sykmeldingen. Etter seks måneders sykmelding må pasienten konsultere en spesialist.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s