Uføreutgiftene eksploderer – finnes politiske løsninger?

VG kan i dag avsløre at trygdeutgiftene har eksplodert siden år 2000. Avisen baserer sin artikkel på at NAV i dag vil legge frem tall for 2. kvartal, som ut fra tidligere vekst vil vise at antallet uføre har steget til opp mot 345000 uføre. Også de andre trygdepostene eser ut: Kostnadene til sykepenger har økt med 45 prosent siden tusenårsskiftet, mens utgiftene knyttet til attføring og rehabiliteringstiltak har mer enn doblet seg. Utgiftene kommer på toppen av en stadig økende arbeidsledighet.

Nå slår ekspertene trygdealarm. – De norske syke- og uføreordningene er altfor sjenerøse, sier arbeidstiltaksekspert og avdelingsleder for OECDs uføreteam, Christopher Prinz, til VG.

Et av flere spørsmål – og kanskje det viktigste – er om det finnes politiske løsninger på dette. Høyre har lenge vært opptatt av hvordan folk i størst mulig grad skal kunne delta i arbeidslivet og ikke minst få en ny sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet. I stortingsvalgprogrammet vårt slår vi fast blant annet følgende:

Så mange som én av fire i arbeidsfør alder er i dag mottaker av trygd eller andre sosiale ytelser. Det er i seg selv en alvorlig utfordring; dels fordi svært mange av dem både ønsker og kan arbeide dersom forholdene legges bedre til rette, og dels fordi det å leve på trygd og sosiale ytelser skaper en følelse av å være avhengig av politikeres og byråkraters velvilje. Særlig viktig er det å følge opp unge mennesker som faller utenfor. For å hindre at disse blir varige trygdemottakere, må det settes inn ekstra tiltak for å kvalifisere denne gruppen tilbake til arbeidslivet.

 Høyre mener samfunnet blir sterkere jo flere som henter sin inntekt fra eget arbeid. Vi vil derfor føre en langt mer aktiv politikk for å sikre at arbeids- og velferdsetaten (NAV) lykkes med å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet, tilbake til aktiv yrkesdeltakelse.

 Mange møter vansker som voksne fordi de ikke har lært nødvendige grunnleggende ferdigheter i skolen. Derfor må det føres en skolepolitikk med vekt på kunnskap og ferdigheter som hindrer at dagens unge opplever de samme problemene den dagen de blir voksne. I tillegg vil Høyre iverksette en nasjonal dugnad for å hjelpe voksne med lese- og skriveproblemer.

Kanskje den største utfordringen på dette politikkområdet er alle gode intensjoner som gjør at ingen ting skjer. Av og til må man tørre å stille noen krav, og ikke «forstå ihjel» enhver vanskelig utfordring. OECDs mann har noen klare formeninger om hva som er årsak og sammenheng:

Bare i Norge kan du motta sykepenger tilsvarende din fulle lønn i et helt år. Det er altfor mye tillit til allmennlegene og deres vurderinger av om folk har krav på sykepenger eller uførestønad. Også rehabiliteringsstøtten deres er en svært sjenerøs utbetaling, sier OECDs Christopher Prinz. Han peker på at mens eldrebølgen er et fenomen som skyller innover hele Europa, er boomen i antall uføre- og sykmeldte særlig et norsk problem. – Ingen steder er dette problemet mer fremtredende enn i Norge. De fleste land har faktisk greid å bremse veksten i antall langtidssykmeldte og uføre, noen har til og med greid å snu trenden. Men ikke Norge.

– Vi har svært høy arbeidsdeltagelse blant kvinner og eldre, forklarer ikke det noe av syke- og uføretallene? – Det er ikke annet enn en dårlig, men ofte brukt unnskyldning. Deltagelsesratene blant kvinner og eldre er like høye i mange andre OECD-land, sier Prinz.

Tilbake til overskriften – finnes det politiske løsninger? Høyres svar er ja, og noen av løsningene vi vil ta i bruk er:

For å redusere sykefraværet vil Høyre:
– at den sykmeldte om mulig etter tre måneder skal over på aktivt tiltak i form av rehabilitering eller attføring, uten at dette skal føre til redusert sykelønn.
– at gradert sykmelding skal være den normale formen for sykmelding.
– ha et friere system for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner.
– satse på tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne for å sikre at de som står lengst unna arbeidslivet, blir prioritert.
– gjeninnføre ordningen som gir skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.

 For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre:
 – at voksne med mangelfull basiskompetanse som hindrer dem i arbeidsmarkedet, skal få bedre rettigheter og et hjelpetilbud for påfyll.

– sørge for at det blir bedre samsvar mellom opplæringsretten og opplæringstilbudet.

– styrke lærerkompetansen innen voksenopplæringen.
– sikre at alle som har problemer i arbeidslivet, automatisk får tilbud om å kartlegge sine språkferdigheter.

Reklamer

21 responses to “Uføreutgiftene eksploderer – finnes politiske løsninger?

 1. mat,klær,strøm,bil,hus osv allt stiger i pris nivå… så de uføre skal liksom ha et leve nivå med år 2000 når resten av hele norge blir dyrere?? henger faen meg ikke på ei greip!… får slutte å ta inn allt det der utlending pakket og ta være på de norske borgerene her i landed!! og ikke kom her å grine pga høye uføre utgifter, det er folk som skal leve de også..

 2. geiranders.
  De svake skal få bedre råd. Men ikke med mer penger inn, men mindre penger ut.
  Vi må få ned medisinprisene i Norge, matprisene, økt bunnfradrag på skatten osv.

 3. begge:
  en ting er prisene, men det handler ikke minst om å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet også. De aller fleste ønsker å jobbe og har også mye å bidra med, men sliter med å komme tilbake i arbeidsmarkedet. Det er nok dette som er en av de store utfordringene.

 4. Priser er viktig, høyrebloggeren.
  Jeg kan ikke skjønne at regjeringen dyttet landbruksoppgjøret rett på forbrukerne. Dette må svi for de fattige, for tenk, de må også spise.
  At medisiner koster 2-3 ganger mer i Norge enn i Sverige er rett og slett urimelig.
  Er det konkurransetilsynet som ikke gjør jobben sin ? Eller er det Medisinaldepotet som stikker av gårde med pengene ?

  Selv om mye medisin er «gratis» for forbrukerne er systemet dyrt for staten og bør sees på for at vi skal få mest mulig tilbake for skattekronene våre.

  Hva med en ordning for bedrifter å ta tilbake uføre noe a’la lærlingeordningen ?

 5. Haakon.
  Jeg er ikke uenig med deg, og synes ikke minst du har et veldig godt poeng mht landbruksoppgjøret!

  Ad medisinpriser – der er det nok en del å hente på også å slippe «markedskreftene» mere til. Så lenge medisiner er godkjent, må vi få kunne kjøpe medisiner i Norge som selges i utlandet. Og her har vel en av bøygene vært.

  Ad uføre/lærlingerordninger – så har vi forslag i programmet vårt som tar opp i seg omtrent dette – bl.a.:
  · styrke ”grønt kort”-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.
  · gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd.
  · innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid.

 6. Medisinaldepotet er avskaffet, så det går det ikke an å skylde på……

 7. Stig.
  Om det ikke er noe mellom produsenter og engrosleddet til de forskjellige apoteker ser det ut som konkurransetilsynet har en stor jobb forran seg! Med de opplagte prisforskjeller er det liten tvil om at vi betaler for mye i Norge.

  Nå er Karita blitt sjefen for organisasjonen til disse selskapene. Det lukter ULV lang vei.
  Om H/FRP kommer inn i korridorene MÅ de se på dette.

 8. Det finnes ett enkelt tiltak for å senke uføreutgiftene og det er å stemme på FRP ved stortingsvalget. De vil rasere velferdsordningene våre !! Stem heller AP eller H enn FRP hvis du er ufør.

 9. Forklar om du kan, Jakob.
  Er det ved økt bunnfradrag FRP vil rasere ?
  Eller er det ved lavere avgifter på livsnødvendigheter ?

  Det som er sannheten er at AP har økt matvareprisene drastisk inneværende periode. Selv Stein Erik Hagen spiser kun en middag om dagen. Så dette har slått %-messig mer ut for de med lite enn de med mye.

  Underlig nok bruker også de med lite strøm. Økte strømavgifter rammer de med lite mest.

  Bilutgifter. Det er nesten rart å tenke seg, men de som har lite må også levere i barnehage. De må også handle mat. Og de blir rammet av stadig flere bomveier og andre bilutgifter.

  Så – forklar oss – hvordan vil FRP gjøre dette værre ?

 10. Merete Gundersen

  Hei
  Har selv vert syk ,har gått sykemeldt attføring,rehabilitering ,Tidsbegrenset uførestønad .har prøvd alt .har nå fått yrkesrettet igjen . Dette har jeg nå brukt 10 år av mitt voksne liv på å prøve,vil så gjerne ha en jobb . Lege psykolog .fysioteraput kiropraktikker anbefaler uføretrygd .ja jeg har prøvd og viljen er til stede .. jeg er i dag 43 år . Jeg har ikke penger i banken .De få kronene som jeg får går til husholdnigen og med 3 gutter i tenårene sier det seg selv at det ikke er økonomisk gevinst som gjør at du går hjemme på trygd .Man kan faktisk bli sykere av å gå på trygd .man sliter med å få endene til å møtes .

  men jeg er enig med Høyre at man må sette krav tidligere .Og ta retten fra almennlegen aleine til å sette frem krav om u føre . Jeg er i dag ute på en plass som heterÅstvedt .Der gjør de alt de kan for at folk som er falt ut av arbeid ,skal komme tilbake i arbeidslivet .enten ved omskolering ,utdannlse .eller bare jobbe deg forsiktig tilbake. .Dette er mitt siste skrik for å komme inn igjen i jobb .
  skal jeg da straffes eda mer økonomisk for at jeg deserre ikke kan jobbe .Er det bedre at JEG BLIR SOSIALKLIENT

 11. Jeg vet om en som NAV etter mange års mas fikk over på ufør.
  Og det hender jeg er innom et diskusjonssted på nett der det er en som har fått tilbudet flere ganger.

  Det er kanskje ikke så rart at det blir mange uføre om NAV går rundt å rekruterer dem ?

 12. Utgifter har jeg også, og har slett ikke bedt om å bli sjuk og ufør. Om jeg får mindre enn i dag, så blir det å selge toromsen og begynne å gå på sosialen..eller få leid kommunalt til høyere husleie enn jeg har i boliglån, strøm og husleie tilsammen nå, med utgifter på andre poster til staten, nemlig husbanken, og atter sosialen.
  Det koster nok mer å leve enn for ni år siden, og jeg kan ikke bare slutte å betale lån, strøm, husleie, faktisk skatt av trygda også, osv.

 13. Ps…jeg har aldri hatt bil, har aldri vært på ferie, og bruker hauger på medikamenter, og får bare et av dem på blå resept, så jeg kommer aldri på frikort om året…Stem FRP og så kan vi bare flyttes til Bjørnøya sammen med asylsøkerne…grrrrr

 14. Merete,
  takk for kommentaren din. Jeg håper det lykkes for deg nå og at du klarer å få etablert deg i arbeidslivet, for jeg er helt enig med deg: Du skal ikke straffes økonomisk for å ville arbeide – og det er ikke et mål at du skal bli sosialklient. Akkurat her og nå så krysser jeg fingrene for deg – og ønsker det all mulig lykke!

  Laila
  Også det du poengterer er riktig. Utgiftene er der og dem kan vi ikke løpe fra. Jeg har i denne posten understreket at Høyre ønsker å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet, fordi de fleste ønsker og kan. At ikke alle kan jobbe 100% er en ting, men da er det viktig å legge til rette for at man kan jobbe «så mye som mulig».

  Samtidig så erkjenner også Høyre at det er endel mennesker som dessverre ikke er i stand til å jobbe – selv om viljen absolutt er tilstede. Da sier vi «For noen er det imidlertid umulig å komme tilbake i arbeid. Den som kommer i en slik situasjon, skal oppleve å bli møtt med respekt av hjelpeapparatet og å få en trygd som gir verdighet og økonomisk trygghet.»

  Poenget i denne sammenheng er å bruke pengene til å hjelpe dem som virkelig trenger det – fremfor å spre penger «tynt ut til alle» – om du forstår hva jeg mener.

  • Merete Gundersen

   Jeg takker for det ,
   jeg er heldighvis sta av natur ..og har klart å holde hodet over vannet .og stått i mot ,men endag møter man veggen og klarer ikke mer .og da mener jeg at man skal kunne ha så man klarer seg .uten å måtte kryle ryggen og huen i hånden .
   jeg tror at hvis man setter opp satsen på yrkes rettet til 80% og beholder attføring på 66% vil folk kanskje prøve seg fortere ut tiltak .Ja det skal vøre forskjell på de som vilog kan og de som bare gir opp med en gnag

 15. Merete Gundersen

  Vi som går på trygd har det jo egentlig fantastisk flott ,Penger på konto hver mnd uten å løfte en finger . Ikke har vi regninger ikke har vi behov for å gjøre noe sosialt sammen med familie og venner ,Reise på ferie .nei vi har jo ferie hele året . pluss at vi blir betalt av staten ELLER NAV
  Har enda ikke møtt noen som virkelig ønsker å bli ufør .og jeg tror ikke at det er så enkelt at man bare kan sende inn en søknad hvor det står at man vil bli det heller .Folk som blir uføretrygdet i dag . er syke mennesker .derfor har de fått invilget trygd .eller tiltak .
  Det hadde vert bedre om de hadde laget en statestikk over hva folk ble uføre / syke av
  og gjort noe med det . Rusavhengig er en gruppe
  psykisk helse er en gruppe . Rygg/ Nakke , forskellige fungsjonshemminger .Ikke bare sende ut tall på denne måten ,og tråkke på oss som allerede ligger nede

 16. Jeg tror ikke det norske folket er sykere og svakere enn folk i resten av Europa.
  Problemet er vel det norsk trygdesystemet som legger opp til misbruk.
  På sikt vil trygdegalskapen undergrave velferdstaten.

 17. Merete.
  Nok en gang synes jeg du tar opp viktige poenger. Når det gjelder dette med årsaken bak tallene, så vet nok NAV mye mer om dem enn det «pressen» orker å skrive, og det er ganske synd – at ikke pressen lar nyansene slippe bedre frem. For det blir nok litt som du sier at man legger frem noen store tall og skjærer alle over en kam.
  Som sagt NAV kjenner bedre til årsakene bak disse tallene, og det gjør i grunnen flere av oss som har sett på det – og det er som du skriver ulike årsaker – rus, psykiatri, rygg/nakke mv. Men også innad i disse «gruppene» er det jo store variasjoner fra «lett» til mer «alvorlige» omfang. Og det igjen har noe å si med tanke på hva som behøves av eventuell hjelp og bistand og i hvilken grad man da blir i stand til å kunne utføre (noe) arbeid.

  Men fortsatt tror jeg det er riktig å tørre å se på tallene med et kriske blikk og også stille noen krav. For som du sier – de færreste ønsker seg over på trygd. Utfordringen er vel likevel noen ganger at når man sliter tungt, så er det ikke lett å komme seg opp av grøfta igjen – og da trengs det av-og-til et lite dytt bak eller en hjelpende hånd foran.

 18. Terje B.
  jeg er enig med deg i at det norske folket ikke er sykere enn folk i resten av Europa. Så er det kanskje riktig å si at vi har «en av verdens beste uføre/syke/trygdeordninger». For å sitere tidligere LO-leder Yngve Hågensen (dette blir litt fritt etter hukommelsen og kanskje ikke helt ordrett): «Det er ingen skam å ha en av de beste ordningen i verden, men det er ingen grunn til å misbruke den..»

 19. Vi har ikke bare den beste ordningen, vi har den dummeste også.

  Det fines ETT parti som kan ordne opp i dette: FrP!

 20. Thorbass:
  Ordningen er ikke nødvendigvis den dummeste, men den misbrukes også. Og det må stoppes.

  Nå ser vi hver eneste dag at Frp løper fra det ene standpunktet etter det andre – tilogmed vedtak som landsmøte har fattet, så det er god grunn til å lure på hva de egentlig mener – og ikke minst har tenkt til å gjøre. 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s